Obavlja sledeće grupe poslova:

 

  • prati donošenje i primenu zakonskih i drugih propisa koji se odnose na rad i poslovanje preduzeća, radi na usklađivanju poslovanja preduzeća sa zakonskim propisima, informiše druge Sektore o promenama u zakonskim propisima i potrebi usaglašavanja poslovanja sa tim promenama;
  • radi na rešavanju imovinsko-pravnih odnosa na nepokretnostima i u tom cilju sarađuje u skladu sa zakonom sa svim nadležnim organima i sudovima;
  • zastupa preduzeće u svim sporovima pred sudovima opšte nadležnosti, privrednim sudovima, organima uprave i drugim organima pred kojima se vode postupci po zahtevu preduzeća ili protiv preduzeća po zahtevima drugih pravnih i fizičkih lica;
  • priprema predloge opštih akata koja donose organi preduzeća, opštih i drugih akata iz delatnosti preduzeća koje donose Skupština Grada ili njeni izvršni organi;
  • radi predloge ugovora o izvođenju radova, nabavci dobara i nabavci usluga iz delatnosti preduzeća, drugim pravnim i fizičkim licima, finansiranju, kreditiranju, zakupu, naknadama za korišćenje i uređenje građevinskog zemljišta i druge ugovore iz delatnosti preduzeća;
  • priprema sednice organa preduzeća i obrađuje materijale sa sednica ovih organa;
  • obavlja poslove na vođenju svih kadrovskih evidencija u skladu sa zakonom;
  • radi predloge svih pojedinačnih akata koja donose organi preduzeća;
  • organizuje i vodi opšte poslove preduzeća i sve potrebne evidencije u vezi sa tim;
  • sve poslove u vezi Zakona o javnim nabavkama.