Obavlja sledeće grupe poslova:

  • prati donošenja i primenu zakona i propisa iz oblasti koju pokriva Sektor;
  • priprema srednjoročne i godišnje programe i planove rada, finansijske planove i druga akta u oblasti planiranja rada preduzeća i u tom cilju ostvaruje saradnju sa ostalim Sektorima u preduzeću na pripremi ovih dokumenata;
  • vodi sve knjigovodstvene evidencije propisane zakonom o budžetskom sistemu i uredbom o budžetskom računovodstvu i drugim zakonima i propisima u ovoj oblasti;
  • na osnovu knjigovodstvenog stanja izrađuje godišnje bilanse stanja i bilanse uspeha (završni račun);
  • izrađuje analize, izveštaje i informacije o poslovanju preduzeća i predlaže mere za ostvarivanje usvojenih planova i programa;
  • obezbeđuje sistem finansijskog upravljanja i kontrole;
  • obavlja poslove iz oblasti programskog budžetiranja;
  • vodi knjigovodstvene evidencije potrebne za rad preduzeća;
  • vrši obračun i isplatu zarada radnika i drugih ličnih primanja, vodi evidencije o tim primanjima, izvršava obaveze u vezi obračuna i plaćanja poreza i doprinosa;
  • radi i ostale poslove iz delatnosti preduzeća, koji po sadržini spadaju u delatnost ovog Sektora.