Служба за јавне набавке и архиву (у даљем тексту: Служба), обавља послове јавних набавки и набавки на које се закон не примењује.

У оквиру својих послова служба реализује Програм уређивања грађевинског земљишта за текућу годину,  који доноси Скупштина града Краљева као и Програм пословања Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта “Краљево” који доноси Надзорни одбор Предузећа.

Сем тога служба архивира архивску грађу и документарни материјал који се односе на пословање Предузећа.

У оквиру свог рада служба предузима следеће активности:

 • Прикупља информације о потребама Предузећа за добрима услугама и радовима;
 • Припрема предлог Плана јавних набавки и Плана набавки на које се закон не примењује за наредну годину;
 • Припрема измене и допуне планова које објављује;
 • Припрема одлуке о покретању поступка, предлог решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке, припрема конкурсне документације за јавне набавке, објављује позиве за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки;
 • Припрема измене и допуне конкурсне документације и исте објављује на Порталу јавних набавки, припрема обавештење о продужетку рока за доставу понуда и исто објављује на порталу јавних набавки;
 • Припрема предлоге о додели уговора о јавној набавци и прихватању понуда, објављује одлуке о додели уговора на порталу јавних набавки, припрема Уговоре и доставља их на потписивање, припрема обавештења о закљученом Уговору и исто објављује на Порталу јавних набавки;
 • Води евиденцију о јавним набавкама, збирним подацима о исходима јавних набавки, евиденцију о обустављеним и поништеним поступцима и о извршењу Пана јавних набавки и Плана набавки на које се закон не примењује и периодично по потреби доставља извештаје Надзорном одбору Предузећа;
 • Архивира архивску грађу и документарни материјал у складу са законом и важећим правилницима;
 • Стара се о зашттити, чувању и поступању са архивском грађом и документарним материјалом;
 • Предаје архивску грађу надложном архиву под условима и роковима предвиђени законом;
 • Брине се о трајном чувању архивске грађе у електронском облику, њеном одржавању, мигрирању односно пребацивању на нове носаче у прописаним форматима до предаје архивске грађе у електронском облику надлежном архиву;
 • Доставља надлежном архиву препис архивске књиге за документарни материјал настао у претходној години;
 • Прибавља мишљење надлежног архива пре предузимања мера које се односе на архивску грађу и документарни материјал у случају статусних промена, физичког пресељења, адаптације простора, микрофилмовања, дигитализације и др.;
 • Врхи одабир архивске грађе и издваја ради уништења безвредан документарни материјал којим је истекао рок чувања у свему према Закону и Правилнику.

Прописи којима се Служба за јавне набавке и архиву руководи у свом раду:

 • Закон о јавним набавкама,
 • Закон о облигационим односима,
 • Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова,
 • Закон о архивској грађи и архивској делатности,
 • Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената,
 • Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала,

Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената


Arhiva