Obavlja sledeće grupe poslova:

 • prati donošenje i primenu zakona i propisa iz oblasti koju pokriva Sektor, posebno Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o komunalnim delatnostima, Zakona o putevima i drugih zakona i podzakonskih akata (pravilnici, uredbe i dr.), stara se o primeni propisanih tehničkih standarda i drugih propisa u okviru svoje delatnosti;
 • prati savremena dostignuća iz oblasti planiranja i građenja objekata;
 • radi poslove opremanja i uređenja građevinskog zemljišta odnosno izgradnju komunalne infrastrukture i uređenja javnih površina;
 • priprema elemente za izradu godišnjih i srednjoročnih programa i planova preduzeća;
 • radi u saradnji sa drugim Sektorima predlog godišnjeg Programa uređivanja građevinskog zemljišta;
 • prati i neposredno organizuje i sprovodi realizaciju godišnjih Programa uređivanja građevinskog zemljišta;
 • učestvuje i obezbeđuje potrebne elemente za izradu konkursne dokumentacije za javne nabavke radova, dobara i usluga;
 • u skladu sa godišnjim Programom uređivanja građevinskog zemljišta naručuje, prati izradu i po potrebi izrađuje projektnu i ostalu tehničku dokumentaciju, potrebnu za izgradnju planiranih objekata (studije opravdanosti, generalni projekti, idejni i glavni projekti i dr.);
 • pribavlja potrebnu dokumentaciju za građenje objekata (svu potrebnu dokumentaciju za izdavanje dozvole za građenje) organizuje tehnički prijem objekata i pribavlja upotrebne dozvole za izgrađene objekte;
 • vrši poslove tehničke pripreme za izvođenje radova (prethodni radovi i dr.);
 • neposredno obavlja poslove stručno-tehničkog nadzora na sopstvenim investicijama ili investicijama drugih pravnih lica;
 • vrši kontrolu rada, odnosno stručni nadzor na poslovima komunalnog održavanja i vršenja usluga (održavanje puteva, ulica, trotoara i drugih javnih površina, čišćenje ulica, trgova i trotoara i drugih javnih površina,atmosferske kanalizacije, javne rasvete, horizontalne i vertikalne signalizacije, gradskog zelenila i ostale komunalne usluge);
 • priprema potrebne informacije i izveštaje za organe preduzeća, investitore i druge korisnike usluga, skupštinu opštine i njene organe;
 • evidentira, čuva i pravilno uređuje tehničku dokumentaciju, zapisnike o tehničkom prijemu, dozvole za građenje i upotrebne dozvole za već izgrađene objekte, kao i tehničku dokumentaciju za planirane objekte;
 • izrađuje prostorne i urbanističke planove, urbanističke projekte i drugu urbanističku dokumentaciju kojima se definiše uređenje prostora i uređenje prostora naselja i delova naselja, pri čemu vodi računa o zakonom propisanim uslovima, opštinskim odlukama za uređenje prostora, kao i propisanoj sadržini planova;
 • u izradi Urbanističkih planova, ostvaruje neposrednu saradnju sa svim organima i organizacijama koji učestvuju u postupku pripreme i izrade urbanističke planske regulative;
 • radi programe za izradu Urbanističkih planova i učestvuje u izradi drugih programa i planova, elaborata i projekata vezanih za uređenje prostora;
 • prati i proučava pojave i promene u prostoru i naseljima na području opštine Kraljevo, obezbeđuje obavljanje prethodnih radova za pripremu i izradu urbanističkih planova;
 • priprema i izrađuje projekte geodetskog obeležavanja;
 • vrši obeležavanje i kontrolu građevinskih, regulacionih i nivelacionih linija i građevinskih parcela u saradnji sa Republičkim geodetskim Zavodom – Službom za katastar nepokretnosti u Kraljevu;
 • vrši geodetska snimanja i izradu situacionih planova, nivelacionih uslova i ostale poslove inženjerske geodezije;
 • prikuplja, sređuje, vrši obradu i čuvanje podataka od značaja za naselja i za uređenje prostora, kao i za vođenje informacione osnove o prostoru. Po potrebi publikuje ove podatke;
 • učestvuje u postupku razmatranja predloženih urbanističkih planova i druge urbanističke dokumentacije na Komisiji za planove, skupštinskim odborima, na javnim raspravama planova kao i na skupštini grada;
 • radi i ostale poslove iz delatnosti preduzeća, koji po sadržini spadaju u delatnost ovog sektora.