Изградња саобраћајница са недостајућом инфраструктуром на локацији Воћареве ливаде за потребе реализације програма изградње станова за припаднике снага безбедности


РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ И РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ НОВОГ ПОЗАЈМИШТА МАТЕРИЈАЛАНАБАВКА ЛЕД СВЕТИЉКИ И СИСТЕМА ЗА НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ ЗА УЛИЧНО ОВЕТЉЕЊЕ ГРАДА КРАЉЕВАХитне интервенције на заштити и уређивању водотока II реда, по указаној потребиOdrzavanje javnog osvetljenja – zamena sijalica, popravka ili zamena armaturaTroskovi za utrosenu elektricnu energiju javnog osvetljenja I gradskih fontanaИзградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације изван зоне надлежности ЈКП „Водовод“, на предлог Градског већа, изградња канализације у Улици Ковачких бораца у МЗ КовачиИзградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП „Водовод“, на предлог Градског већа, изградња канализације ка Улици Т. Карапанџића (траса кроз бивши „Аутотранспорт“) у ЈарчујкуИзрада ПГД и ПЗИ Санације и проширења депонијеIzgradnja I rekonstrukcija trotoara uz produzetak Ulice Stevana Filipovica iza skoleIzgradnja I rekonstrukcija mreze I objekata vodovoda I fekalne kanalizacije u zoni nadleznosti JKP Vodovod, na predlog Gradskog veca, izgradnja vodovoda i kanalizacije u sokaku Jovana Bojovica u JarcujkuИзградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП „Водовод“ на предлог Градског већа, изградња канализације Зимовник 1 у ЖичиИзградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације изван зоне надлежности ЈКП”Водовода”, на предлог Градског већа, са нереализованим обавезама из предходног планског периода наставак изградње фекалне канализације у Совљаку- РатинаОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА СА РАТАРСКОГ ИМАЊА (ЛОКАЦИЈА „ЛЕОНИ“)Изградња скијашких садржаја на планини Гоч – Изградња ски лифта на ГочуIzgradnja I rekonstrukcija mreze I objekata vodovoda I fekalne kanalizacije u zoni nadleznosti JKP Vodovoda, na predlog Gradskog veca, izgradnja kanalizacije kod Karadjordjeve 263 u CibukovcuИзвођење радова на изградњи стазе-рампе за особе са инвалидитетом код Атлетског стадиона у оквиру реализације пројекта „Побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом на територији града Краљева“Пројектна документација за саобраћајницу на к.п. 2041, 1011/2, 1010/2, 1021/3, 1020/1,1020/4,1022/3 и 1023/2 КО РатинаИзградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације изван зоне надлежности ЈКП „Водовод“, на предлог Градског већа, изградња канализације у Улици Ковачких бораца у МЗ КовачиНабавка услуге израде пројектно – техничке документације за одводњавање индустријске зоне ШеовацЗамена светиљки у парку у насељу Моше Пијаде, Доситејевој улици и Ул. Драгослава БогавцаIzgradnja javnog parkinga u Ulici Dragoslava Bogavca – pocetak radovaНабавка услуге израде пројектно – техничке документације за одводњавање индустријске зоне ШеовацИзвођење радова на изградњи стазе-рампе за особе са инвалидитетом код Атлетског стадионаИзградња скијашких садржаја на планини Гоч – Изградња ски лифта на ГочуПројекат рехабилитације (реконструкције) Улице Тике Коларевића од пружног прелаза до прикључка на Ибарску магистралу у АдранимаИзградња приступног пута до Хитне службе Здравственог центраИзградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације изван зоне надлежности ЈКП „Водовода“, на предлог Градског већа, са нереализованим обавезама из претходног планског периода реконструкција водоводне мреже у Тавнику (фаза II)НАСТАВАК РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА И СПОЉАШЊИХ
ТЕРЕНАПројектна документација за изградњу водоводне мреже за насеље Горња Рибница, Жича и „Брадуловац“Nabavka radova na energetskoj sanaciji glavnog objekta skole ESTŠ “Nikola Tesla” Kraljevo”Изградња јавног паркинга (друга фаза) испред цркве у Доситејевој улициПројекат рехабилитације (реконструкције) Улице Тике Коларевића од пружног прелаза до прикључка на Ибарску магистралу у АдранимаProjektna dokumentacija za centralnu ulicu u UscuНАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У АДРАНИМА – ДУЖ ДРЖАВНОГ ПУТА IA22 И ЛОКАЛНОГ ПУТА Л1005УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА И УГРАДЊА КОМАДНИХ ОРМАРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ У ЦИЉУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИХитне интервенције на заштити и уређивању водотока II реда, по указаној потребиПројектна документација за тротоаре у наставку Улице Стевана Филиповића иза школеOdrzavanje javnog osvetljenja – zamena sijalica, popravka ili zamena armaturaGeološko istraživanje za regionalnu deponijuTehnicka dokumentacija za lokalni put Vrdila – LopatnicaИзградња моста на путу Чукојевац-Гледић у Годачици са потребном регулацијом потока ГушавацТехничка документација за одвођење атмосферских вода са будуће северне обилазнице и Индустријске улице у КраљевуТехничка документација за изградњу Милутинове улицеИзградња фекалне канализације у КонаревуГеолошко истраживање за регионалну депонијуRadovi na sanaciji gradske deponije I radovi na pripremi novog pozajmista materijalaНАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ И ЗА РАД ГРАДСКИХ ФОНТАНАЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА НА БЕРАНОВЦУ СА УРЕЂЕЊЕМ ТЕРЕНА И ИЗГРАДЊОМ СПОЉАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈАHitne intervencije na zastiti i uredjivanju vodotoka II reda, po ukazanoj potrebiIzmestanje komandnih ormara za upravljanje javnim osvetljenjem na magistralnim pravcima u cilju energetske efikasnostiНаставак изградње фекалне канализације у Адранима – дуж државног пута IA22 и локалног пута Л1005ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ЛОКАЛНОГ ПУТА СТУДЕНИЦА – РУДНОИЗГРАДЊА ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ДУЖ БЕДЕМА ОД ХАЛЕ СПОРТОВА ДО УШЋА РЕКЕ РИБНИЦЕ У ИБАРЗавршетак радова на изградњи дечијег вртића на Берановцу са уређењем терена и изградњом спољашњих инсталацијаТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ БЛОКОВСКЕ ПОВРШИНЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ОМЛАДИНСКЕ И ЦАРА ЛАЗАРАТехничка документација зе део саобраћајнице на траси будуће северне обилазнице од градске депоније до улице Алимпија Јанковића у ГрдициОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА – ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА, ПОПРАВКА ИЛИ ЗАМЕНА АРМАТУРАТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ ПРЕКО ПРУГЕ
КОД МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА број ЈН 1.2.25ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА ИЗ ПЛАНИРАНИХ
ПОСЛОВНИХ ЗОНА НА ЛОКАЦИЈИ ЈАРЧУЈАК И РАТАРСКО ИМАЊЕ број ЈН 1.2.27Projekat javnog parkinga ispred crkve u Dositejevoj uliciProjekat za izradu vetrobrana duz betonskog mosta preko reke Ibar u ulici PljakinojИзградња паркинга иза зграде Основног судаIzgradnja vodovodne mreze Mataruska Banja – KonarevoПројекат реконструкције парковских површина на кп. бр. 2684/11; 2683/6 и делу 2678/1 КО Краљево.Изградња моста на путу Чукојевац-Гледић у Годачици са потребном регулацијом потока ГушевацIzgradnja javne rasvete na Beranovcu.Izgradnja i rekonstrukcija mreže i objekata vodovoda i fekalne kanalizacije u zoni nadležnosti JKP „Vodovoda“, donetih po predlozima MZ, uz saglasnost Gradskog većaProjekat fekalne kanalizacije za naselje Gornji Cibukovac.Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације изван зоне надлежности ЈКП „Водовода“, донетих по предлозима МЗ, уз сагласност Градског већаIzgradnja desnoobalnog nasipa u Zickom polju pored reke IbarРЕГУЛАЦИЈА ЛЕВЕ ОБАЛЕ ИБРА У КРАЉЕВУ ОД “СТАРОГ ЈАСЕНА” ПРЕМА БЕНЗИНСКОЈ ПУМПИ У ЧИБУКОВЦУTehnicka dokumentacija za Pesacki prelaz preko pruge kod Masinskog fakulteta.Одбрамбени насип у Жичком пољу дуж Жичке рекеПројекат реконструкције дела постојеће саобраћајнице на траси будуће северне обилазницеПројекат реконструкције парковских површина на кп. бр. 2684/11; 2683/6 и делу 2678/1 КО КраљевоПројекат приступног пута до Хитне службе Дома здрављаNastavak izgradnje fekalne kanalizacije u Adranima – duz drzavnog puta IA22Rekonstrukcija javnog osvetljenja u parku u Mataruskoj BanjiRekonstrukcija javnog osvetljenja u BoricimaЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ И ГРАДСКЕ ФОНТАНЕProjekat uredjenja saobracajnih povrsina ispred hotela “Dobre vode” na GocuСАНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАСАРЕЛЕ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ КРАЉЕВО, КОД СПОМЕН ПАРКАРеконструкција степеништа код атлетског стадиона у ул. IV kраљевачки батаљонProjekat rekonstrukcije pesackog mosta na MaglicuProjekat izgradnje novoplanirane saobracajnice od kruznog toka u ul. Dusana Popovica u Ribnici preko novoplaniranog mosta preko reke IbarИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС ЗГРАДА У ”ВОЈНОМ НАСЕЉУ”Odrzavanje javnog osvetljenja – zamena sijalica, popravka ili zamena armaturaProjekat fekalne kanalizacije za deo Ribnickih partizanaIzgradnja pesacke staze duz bedema od mosta na Ibru do Hale sportova, JN 1.3.23Hitne intervencije na zastiti neregulisanih korita vodotokova II kategorije, po ukazanoj potrebi 1.3.10НAБAВКA LED СВETИЉКИ И СИСTEMA ЗA НAДЗOР И
УПРAВЉAЊE ЗA УЛИЧНO OСВETЉEЊE ГРAДA КРAЉEВAИзрада техничке документације за пешачке комуникације (пасажи) у централној градској зониTehnicka dokumentacija za Uskocku ulicu u GrdiciТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПАРКИНГ ИСПРЕД ГРОБЉА “БАРУТАНА”Хитне интервенције на заштити нерегулисаних корита водотокова II категоријеТехничка документација за спортски камп на ГочуТехничка документација за Партерно уређење круне деснообалног насипа реке Ибар од ушћа Ковачког потока до моста „Миломира Главчића“ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПАРКИНГ ЈП4, У БЛОКУ 1.3 ПДР “ЦЕНТАР ГРАДА”Uredjenje prostora u sportskoj hali ispod zapadne tribineТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦАМА ПОЦЕРСКА, НУШИЋЕВА И РАДА ВИЛОТИЈЕВИЋАУнапређење светлосне сигнализације на раскрсници улице Војводе Путника и Милоша Великог и раскрсници улица Војводе Путника, Пљакина и БеоградскаUnapredjenje svetlosne signalizacije na raskrsnici ulica Dimitrija Tucovica, Vojvode Putnika, Dositejeva, raskrsnici ulica Dimitrija Tucovica, Hajduk Veljkova I raskrsnica Dimitrija Tucovica, Oktobarskih zrtavaTehnicka dokumentacija za Muzicku skoluTehnicka dokumentacija za rekonstrukciju ulice Vuka KaradzicaNABAVKA ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ И ГРАДСКЕ ФОНТАНЕНаставак изградње фекалне канализације у Адранима – дуж државног пута IA22ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ УЛИЦЕ ГЛАВАШЕВЕ, СА АТМОСФЕРСКОМ КАНАЛИЗАЦИЈОМ И ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА (ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА, ПОПРАВКА ИЛИ ЗАМЕНА АРМАТУРА)Izgrdadnja kapele – spomen sobe u Spomen parku – nastavak radova prve fazeTehnicka dokumentacija za regulaciju Ladjevacke rekeТехничка документација за подизање нивоа осигурања путног прелаза у нивоу, на км 85+836 на прузи Лапово – Краљево – Лешак (у Улици В. Степе, код “Слова”)Tehnicka dokumentacija za sanaciju pasarele u zeleznickoj stanici Kraljevo, kod Spomen parkaИзградња затвореног базена – прва фазаIzgradnja paviljona Decijeg odmaralista “Goc” na GocuИзградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације изван зоне надлежности ЈКП “Водовода” по Одлукама НО Дирекције донетих по предлозима МЗ уз учешће грађана од 15% уз сагласност Градског већаIzgradnja I rekonstrukcija mreže I objekata vodovoda I fekalne kanalizacije u zoni nadležnosti JKP “Vodovoda”, po Odlukama NO Direkcije donetih po predlozima MZ uz učešće građana od 15% uz saglasnost Gradskog većaЕлектрична енергије за јавно осветљење и рад градских фонтанаТехничка документација парковске површине између нове Хале спортова и насипа са партерним уређењем приступне стазе дуж насипа од старог моста на Ибру до ушћа реке РибницеIzrada tipskih natkrivenih tezgi za koriscenje u ulici Milosa Velikog i drugim lokacijama na podrucju gradaHitne intervencije na zastiti neregulisanih korita vodotokova II kategorije, po ukazanoj potrebi,j.n.br.1.3.6ЈАВНУ НАБАВКУ  ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У БАШТОВАНСКОЈ УЛИЦИ –ПРИКЉУЧАК ДЕЛА УЛИЦЕ